Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2011-2012, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

Douwe Egberts: Impliciet vs. Expliciet

Een contrastieve tekstanalyse van de Nederlandse en Engelse website van Douwe Egberts: het gebruik van impliciet en expliciet taalgebruik

In dit onderzoek staat de analyse van de Nederlandse en de Britse consumentenwebsite van Douwe Egberts centraal. Inhoudelijk gezien komen deze websites op erg veel punten overeen, maar tekstueel gezien zijn het geen letterlijke kopieën van elkaar, omdat de teksten aangepast zijn op de cultuur van de doelgroep. Er bestaan verschillende cultuur onderscheidende theorieën waaruit afgeleid kan worden dat Nederlanders explicieter taalgebruik hanteren dan Britten. Vandaar dat dit onderzoek erop gericht is om uit te zoeken op welke manier de website van Douwe Egberts verschilt in beide talen op het gebied van impliciet vs. expliciet taalgebruik.
Aan de hand van vijf  tekstkenmerken (connectieven, beeldspraak, proces- of productgerichtheid, voorbeelden en de hoeveelheid informatie) hebben wij 50 tekstfragmenten vergeleken op dit specifieke soort taalgebruik. Zoals de verschillende theorieën deden vermoeden toonden onze resultaten aan dat de Nederlandse teksten op basis van de meeste punten explicieter taalgebruik vertoonde. Er waren echter ook enkele tegenstrijdigheden en sommige verschillen waren erg klein.

Hoe de Nederlanders en Britten zich ook over Douwe Egberts uit willen drukken, gelukkig smaakt hij overal ter wereld hetzelfde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referenties

Hofstede, G. (2005). Allemaal andersdenkenden: omgaan met cultuurverschillen. Amsterdam: Contact.
House, J. (1996). Contrastive discourse analysis and misunderstanding: The case of German and English. In M. Hellinger, & U. Ammon, Contrastive Sociolinguistics (pp. 345-361). New York: Walter de Gruyter.

Reageer: